The age of data obsession

Van big data naar real value.

Informatie is een fundamenteel handelsproduct in de moderne zakelijke wereld. Een product dat wordt verkregen uit gegevens, die de laatste jaren in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar zijn gekomen. Het vermogen om hier voordeel uit te halen is echter bij de ontwikkeling achtergebleven. Daarom moeten organisaties hun informatieproductie moderniseren, hun bedrijfsprocessen versnellen en zich intensief bezig houden met het inzetten van gegevens op alle aspecten van hun besluitvorming. Doen ze dit niet, dan verliezen ze de concurrentieslag en blijven ze achter in dit tijdperk waarin gegevens van essentieel belang zijn.

Gegevensgebruik groeit
In alle bedrijfstakken groeit de intensiteit van het gegevensgebruik snel. Niet alleen in bedrijfstakken waarin informatie van oudsher al een centrale rol speelt, zoals de financiële dienstverlening, maar ook in bedrijfstakken als energie en productie, waarin tastbare goederen en diensten worden geproduceerd. Ook bij de overheid en de publieke sector zien we deze ontwikkeling.  Organisaties excelleren in hun dienstverlening steeds beter door de ervaring en beleving van de klant en consument daarbij centraal te stellen.

Besluitvorming op basis van data
Om dit mogelijk te maken worden over de gehele waardeketen de bedrijfsactiviteiten geoptimaliseerd en de inzet van gegevens voor besluitvorming op alle niveaus geïntensiveerd. Hiervoor wordt een zo breed mogelijk scala aan ‘data’-bronnen ingezet– intern en extern, gestructureerd en ongestructureerd. De inzichten die hieruit voortvloeien, komen beschikbaar zowel voor de operationele als de besluitvormingsprocessen om deze voortdurend te verbeteren. Dat hiertoe gegevens in toenemende mate steeds sneller (near real-time) worden geanalyseerd, heeft aanzienlijke implicaties voor het informatie-leveringsproces.

Mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsmodellen
Voor complexere vraagstellingen worden technieken ingezet, die gebruik maken van kunstmatige intelligentie zoals machine learning en predictive analytics. Een organisatie kan daarmee het effect van haar dienstverlening beter voorspellen en een optimale koers uitzetten naar het bereiken van haar bedrijfsdoelen. Tegelijkertijd worden er vanuit het zogenaamde Internet of Things fysieke objecten aan digitale bedrijfs- en besluitvormingsprocessen gekoppeld. Door beide trends ontstaan er mogelijkheden om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Datamanagement en governance
Gegevens worden dus in toenemend volume en met grote snelheid verwerkt. Dat vereist een fundamentele verandering in aanpak, naast technologisch, beheersmatig ook in bedrijfsorganisatorisch opzicht. Vanuit technologisch perspectief zien we momenteel de integratie van nieuwe big data technieken (No-SQL en in-memory databases, Hadoop, analytics) met de traditionele BI data warehouse architecturen. Beheersmatig zien we dat organisaties steeds meer gegevens vooraf aan de analyse en toepassing verzamelen. Of, wanneer en waarvoor deze gegevens worden gebruikt is nog niet bepaald. Het inrichten van een datamanagement en een governance organisatie wordt daarmee steeds meer noodzakelijk.

Data-strategie
Randvoorwaardelijk is dat organisaties een data-strategie bepalen, waarbij zij hun informatiebehoefte aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen, de gegevensbeheerprocessen hierop aanpassen en de nieuw beschikbare technologieën efficiënt inzetten. Het achterwege blijven hiervan zal in het beste geval weinig effect hebben en in het slechtste geval tot onbruikbare chaos leiden.

Topbedrijven en -instellingen hebben een gegevensobsessieve aanpak ontwikkeld, waarbij de bedrijfscultuur en de bedrijfsprocessen zodanig zijn aangepast, dat die aanpak ook resultaat oplevert.

Het Sogeti/Ovum BI & IM Symposium 2015 biedt u een unieke gelegenheid om van deze organisaties te leren, van de standpunten van branche experts en opinieleiders kennis te nemen en om praktisch advies in te winnen over de toepassing van deze technieken binnen uw eigen organisatie.